Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu
06:22 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Danh mục chính

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 75
  • Tháng hiện tại: 5902
  • Tổng lượt truy cập: 1378071

Giới thiệu

Lịch sử phát triển của trung tâm

Lịch sử phát triển trung tâm Trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu tiền thân là Trường BTVH cấp III cụm Nam Giang. Năm 1997 UBND huyện Nam Trực đã quyết định thành lập TTGDTX số 2 huyện Nam Trực. Năm  học 1999- 2000 Sở GD&ĐT Nam Định và phòng GD&ĐT Nam Trực quyết định TT GDTX số 2...

Quy chế dân chủ trong hoạt động trung tâm

Đăng lúc: Thứ ba - 10/10/2017 10:05 - Người đăng bài viết: Vũ Văn Vinh
Quy chế dân chủ trong hoạt động trung tâm

Quy chế dân chủ trong hoạt động trung tâm

Quy chế dân chủ trong hoạt động trung tâm
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TT GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
 
                 Số:  06 /QĐ-VTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

        Nam Trực, ngày  10  tháng  10 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Vv Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đối với sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số : 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ  viên chức năm học 2017 - 2018 của Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường gồm có 3 chương, 16 điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Lãnh đạo trung tâm, Ban chấp hành công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận :                                                                            Thủ trưởng đơn vị
-Sở GD & ĐT;
- Lưu vp.           
 
 
 
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TT GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
 
                 Số: 07 /QĐ-VTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

        Nam Trực, ngày10  tháng 10  năm 2017
 
 

Quyết định

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ
Năm học : 2017 - 2018
 
 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đối với sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số : 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
  Căn quyết định số 06/2017/QĐ-VTC về việc Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu;
 

Quyết định

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ năm học 2017 - 2018 gồm các ông, bà có tên sau (Có danh sách kèm theo).
      Điều 2. Ban chỉ đại có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức tới toàn Trung tâm theo đúng các văn bản liên quan của các cấp có  thẩm quyền ban hành.
Điều 3: Giám đốc và các ông, bà có tiên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận :                                                                                          Thủ trưởng đơn vị
-Sở GD & ĐT;
- Lưu vp.           
 
TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ,
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN
Năm học: 2017-2018
(Kèm theo QĐ số: 07  /QĐ-VTC  ngày  10  tháng 10  năm 2017
 của Giám đốc trung tâm GDTX Vũ Tuấn  Chiêu)
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Tuấn Ánh Trưởng ban Phụ trách chung  
2 Trần Thanh Hà P. GĐ Phó ban Xây dựng kế hoạch, đôn đốc các bộ phận thực hiện quy chế  
3 Vũ Mạnh Hữu CTCĐ Ủy viên  
Kiểm tra, giám sát các bộ phận thực hiện quy chế dân chủ
 
4 Vũ Tất Lợi TT tổ TN Ủy viên
5 Bùi Thị Huyền TT tổ XH Ủy viên
6 Vũ Văn Vinh TT tổ HC Ủy viên
8 Đoàn Thị Hoa TB TTND Ủy viên
 
Danh sách này gồm 07 thành viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                          
                                                             Nam Trực, ngày 10 tháng 10 năm 2017
 
   QUY CHẾ
 THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG
 TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU HUYỆN NAM TRỰC
   I.NHỮNG CĂN CỨ
1.Căn cứ nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
2. Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
3. Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số : 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
4. Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành của luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân.
Sau khi thống nhất với các đoàn thể và công chức, viên chức, người lao động  trong đơn vị tại Hội nghị cán bộ  viên chức năm học 2017 – 2018,  Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị như sau:
   II.NỘI DUNG:
CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong Trung tâm.
1. Thực hiện dân chủ trong Trung tâm nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều luật Giáo dục quy định, theo phương châm” dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của Trung tâm, thông qua các hình thức dân chủ: trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho sự nghiệp giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân.
2. Thực hiện dân chủ trong Trung tâm nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của : Giám đốc, giáo viên, cán bộ công chức, học sinh trong Trung tâm theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước.
Điều 2 : Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu.
1. Thực hiện dân chủ trong Trung tâm  phải đảm bảo có sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Trung tâm Vũ Tuấn Chiêu thuận theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Giám đốc và phát huy vai trò của các Tổ chuyên môn, của Công đoàn, Đoàn thanh niên CS HCM trong trung tâm, Hội PHHS .
2. Thực hiện dân chủ trong Trung tâm  phù hợp với hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong trường học.
3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của Trung tâm.
Điều 3: Phạm vi điều chỉnh.
Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong tất cả các hoạt động của Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu.
 
CHƯƠNG II:
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG  TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU

MỤC 1: TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC
Điều 4 : Giám đốc là người chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động trong Trung tâm. Giám đốc có trách nhiệm:
1. Quản lý , điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Trung tâm..
2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của Trung tâm, cán bộ, giáo viên, học sinh trong quy chế này.
3. Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các cá nhân, các bộ phận, các đoàn thể trong trung tâm và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ ,chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy,quy chế,điều lệ của  trường  học và phù hợp với thẩm quyền trách nhiệm được giao của Giám đốc. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Giám đốc thì có thông báo cho các cá nhân, bộ phận, đoàn thể trong trung tâm biết và báo cáo lên cấp trên, chờ cấp trên giải quyết.
4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ như: Hợp Chi bộ hàng tháng, hội ý các bộ phận các đoàn thể trong trung tâm,  Họp toàn Hội đồng  hàng tháng, họp sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và các kỳ họp đột xuất khác.
5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước, công khai các quyền lợi, chế độ ,chính sách và việc đánh giá cán bộ, giáo viên định kỳ hàng năm, đánh giá xếp loại học sinh học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm học.
6. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.
7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý Nhà trường . Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong Nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của Nhà trường.
8. Bảo vệ và gìn giữ uy tín của Trung tâm.
9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
10. Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong Trung tâm  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.
Điều 5: Những việc Giám đốc phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân, hoặc các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm trước khi quyết định:
1. Kế hoạch phát triển giáo dục của trung tâm, kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác của Trung tâm trong năm học.
2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, bộ máy trong trung tâm.
3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ, công nhân viên.
4. Kế hoạch xây dựng CSVC của Trung tâm.
5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong Trung tâm.
6. Các báo cáo sơ kết học kỳ , tổng kết năm học theo định kỳ trong năm học..
MỤC 2: TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN:
Điều 6 : Giáo viên, cán bộ công nhân viên trong Trung tâm  có trách nhiệm:
1.Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của giáo viên theo quy định của Luật giáo dục.
2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại điều 5 quy chế này.
3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng: bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong Trung tâm.
4. Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm.
5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của người giáo viên, công nhân viên trongủnung tâm, tôn trọng đồng nghiệp và học sinh, bảo vệ uy tín của nhà trường.
Điều 7 : Những việc giáo viên, cán bộ công nhân viên trong trung tâm được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong trung tâm.
1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước đối với giáo viên, cán bộ công nhân viên.
2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC của Trung tâm.
3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
4. Công khai các khoản đóng góp của học sinh, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, công nhân viên, học sinh.
6. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
7. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.
8. Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học, nhận xét đánh giá công chức hàng năm.
MỤC 3: NHỮNG VIỆC HỌC SINH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN.
Điều 8 : Những việc học sinh được biết.
Học sinh phải được biết những nội dung sau đây:
1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành và những quy định của Trung tâm đối với học sinh.
2. Kế hoạch tuyển sinh , kế hoạch đào tạo của Trung tâm hàng năm.
3. Những thông tin có liên quan đến học tập , rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.
5. Tiểu sử về trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu.
Điều 9 : Những việc học sinh được tham gia ý kiến.
1. Nội quy, quy định của Trung tâm có liên quan đến học sinh.
2. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong Trung tâm có liên quan đến học sinh.
3. Việc tổ chức giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh trong Trung tâm có liên quan đến quyền lợi học tập của học sinh.
MỤC IV: TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM.
Điều 10 : Trách nhiệm của Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu.
Giám đốc thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây:
1. Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm người giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh trong Trung tâm.
2. Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.
3. Định kỳ ít nhất trong 1 năm học có 2 lần ( đầu năm, cuối năm học) tổ chức Hội nghị các bậc cha mẹ của học sinh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa Trung tâm với gia đình của học sinh, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
4. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện cho Trung tâm  tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và bậc cha mẹ học sinh để phản ánh cho Giám đốc.
5. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước với học sinh, giáo viên và cán bộ, công chức trong Trung tâm   .
6. Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong Trung tâm  thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.
7. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.
MỤC V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU.
Điều 11 : Trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức trong bộ máy quản lý của trung tâm.
Người phụ trách các bộ phận trong bộ máy quản lý trung tâm (như : Các Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Phó Giám đốc phụ trách liên kết nghề. Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng các ban kiêm nhiệm,.. ) là người đại diện cho bộ phận mình phụ trách có trách nhiệm:
1. Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp Giám đốc thực hiện tốt những quy định của Quy chế này.
2. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong bộ phận, tổ chức mình phụ trách, quản lý.
3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong bộ phận - tổ chức mình; giữa các bộ phận – tổ chức với nhau và giữa các bộ phận - tổ chức với Trung tâm, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và những quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường học.
Điều 12: Trách nhiệm các đoàn thể, các tổ chức trong Trung tâm.
Người đứng đầu các đoàn thể ( Bí thư Chi bộ, Bí thư đoàn trường, Chủ tịch công đoàn trường, Trưởng ban thanh tra nhân dân,, Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh, . . . ) các tổ chức khác trong trung tâm là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1. Phối hợp với trung tâm trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trung tâm.
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ trong bàn bạc các chủ trương, các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.
3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong trung tâm để đề nghị giám đốc giải quyết. Giám đốc không giải quyết được thì báo cáo lên cấp trên  để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Điều 13 : Trách nhiệm của cha mẹ học sinh và Hội Phụ huynh học sinh .
1. Hội PHHS  có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng Trung tâm giải quyết các vấn đề sau đây:
1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh ( như: kỷ luật học sinh, quản lý học sinh trong và ngoài giờ học ở trường, . . . )
1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định ( như: Chủ trương đóng học phí hàng tháng, đóng tiền XD hàng năm theo quy định, các chế độ miễn giảm trong các khoản đóng góp, chế độ học bỗng con Thương binh ,Liệt sĩ, gia đình có công CM, . . .)
1.3. Vận động cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương ( như: đóng góp thêm XD CSVC ,  các nhu cầu đáp ứng hoạt động dạy và học, các sinh hoạt phục vụ cho chính bản thân của học sinh tại Trung tâm , . . )
2. Cha mẹ học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với Trung tâm, với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc thông qua Hội PHHS  về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong Trung tâm.
CHƯƠNG III:
QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA TRUNG TÂM VỚI SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH, CHÍNH QUYỀN Ở HUYỆN NAM TRỰC.

Điều 14 : Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu  với Sở giáo dục – đào tạo:
1. Phục tùng sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT Nam Định, thực hiện chế độ báo cáo tháng, báo cáo định kỳ ( sơ kết học kỳ, tổng kết năm học) và tất cả cá báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của SởGD-ĐT đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.
2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của Trung tâm và kiến nghị những biện pháp khắc phục để Sở giáo dục-đào tạo xem xét giải quyết.
3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của Sở GD-ĐT, góp ý với Sở bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên Sở chưa được giải quyết, Trung tâm vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT
Điều 15 : Quan hệ của Trung tâm  đối với chính quyền địa phương.
Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính quyền tại Huyện Nam Trực ( quan hệ các ngành cấp huyện, Thị trấn Nam Giang, quan hệ với sự lãnh đạo của UBND Huyện Nam Trực và Huyện ủy Nam Trực) cũng như đối với 1 số ngành của Tỉnh để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong Trung tâm và chăm lo quyền lợi học tập của học sinh
CHƯƠNG IV:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 16: Hiệu lực thi hành: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017.  Tất cả các cán bộ, giáo viên , công nhân viên, học sinh , các bộ phận, tổ chức, đoàn thể trong Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu có trách nhiệm tổ chức và thực hiện tốt nội dung quy chế này. Thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
                                                                                           Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
                                                                                                    
Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Ánh
Nguồn tin: TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Đinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 75
  • Tháng hiện tại: 5902
  • Tổng lượt truy cập: 1378071