Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu
06:54 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Danh mục chính

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 101
  • Tháng hiện tại: 5928
  • Tổng lượt truy cập: 1378097

Giới thiệu

Lịch sử phát triển của trung tâm

Lịch sử phát triển trung tâm Trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu tiền thân là Trường BTVH cấp III cụm Nam Giang. Năm 1997 UBND huyện Nam Trực đã quyết định thành lập TTGDTX số 2 huyện Nam Trực. Năm  học 1999- 2000 Sở GD&ĐT Nam Định và phòng GD&ĐT Nam Trực quyết định TT GDTX số 2...

Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 03/10/2017 15:35 - Người đăng bài viết: Vũ Văn Vinh
Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2017

Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2017

Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2017-2018
SỞ GD&DT NAM ĐỊNH
TT GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
 
Số 06  /KH-VTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Nam Trực ngày 22 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018
 
   
Thực hiện công văn 1203/SGDĐT-VP ngày 20 tháng 09 năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018; công văn 1204/SGDĐT-VP ngày 20 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017.
Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
           Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học viên Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác Pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
           Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên nhân viên và học viên trong trung tâm về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 2. Yêu cầu
           Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học.
          Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất l­ượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác pháp chế, bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế tại trường.
Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh và các quy định pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên trên địa bàn, lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm ưu tiên đối với các đối tượng là học viên.
Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong trung tâm.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác Pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo và triển khai tốt “Ngày pháp luật” (ngày 06/11- 11/11/2017) tại trung tâm.
2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số  2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
                   3. Thực hiện nghiêm túc việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong chương trình ngoại khoá, lồng ghép qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, các buổi kỷ niệm...
4. Tiếp tục bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy pháp luật cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên môn Đạo đức, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL và chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định của pháp luật.
5.Các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế hàng năm của Đoàn thể, của tổ chuyên môn, nhằm đưa công tác pháp chế hoạt động ổn định, có chiều sâu, đạt được hiệu quả, thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường đi vào nề nếp.
6. Thực hiện mua bổ sung tài liệu phục vụ công tác Phổ biến pháp luật; tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật.
7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ban hành văn bản nhà trường, quản lý văn bản đi, đến đúng quy định.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
- Phân công cán bộ giáo viên theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Cán bộ theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lựa chọn từ những người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh chính trị.
- Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
2.Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
  Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường.
- Tham gia trực tiếp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công của lãnh đạo nhà trường.
- Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.
3. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
+ Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:
Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).
- Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường.
Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Lập kế hoạch về công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; thực hiện Ngày pháp luật theo chủ đề lựa chọn phù hợp nhiệm vụ, kế hoạch của trung tâm.
Phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách mà chính người học, người làm công tác quản lý, giảng dạy là đối tượng được điều chỉnh trực tiếp.
- Nâng cao chất lượng dạy và học môn đạo đức theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ gắn với cuộc sống và học tập của học viên. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen ứng xử có văn hóa theo pháp luật của học  viên.
- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trung tâm. Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của trường.
5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
  Thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
Quản lý văn bản đi, đến và lập sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến theo mẫu quy định tại Văn bản số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/3/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.
Thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở trường theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.
- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện pháp luật và tuyên truyền việc thực hiện pháp luật gửi Phòng GD&ĐT.
6. Công tác cải cách thủ tục hành chính
          - Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.
          - Thực hiện công tác rá soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.
7. Về công tác thi đua, khen thưởng
Nhà trường có quy chế khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám đốc.
+ Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác pháp chế của trung tâm .
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế. Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV.
+ Căn cứ vào kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác pháp chế của trường, giao cho bộ phận kế toán lập dự toán cho các hoạt động từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đã giao. Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn.
2. Các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, tổ chuyên môn
- Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp luật tới các thành viên của đoàn thể mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công tác truyên truyền phổ biến pháp luật cùng ban công tác của trung tâm.
- Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục của nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.Tuyên truyền, phổ biến thông qua buổi sinh hoạt tổ.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tới BGĐ về thực hiện nhiệm vụ pháp chế của tổ, đoàn thể.
Cuối học kỳ I, cuối năm học Ban chỉ đạo CTPC trung tâm nộp báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực công tác pháp chế của đơn vị về sở GD&ĐT bằng công văn và thư điện tử, theo đúng lịch.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu năm học 2017-2018, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGVNV trung tâm nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo lãnh đạo trung tâm để kịp thời giải quyết./. 
 Nơi nhận:                
- Sở GD&ĐT(B/c)
- Trang web của Trung tâm
- Lưu: VT.
 
T/M BAN CHỈ ĐẠO
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Ánh
Nguồn tin: TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Đinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 101
  • Tháng hiện tại: 5928
  • Tổng lượt truy cập: 1378097